Name Designation
Adv. Satish Maneshinde
Prashant Kakade
Sanjay Pandey
Pradeep Memom
Milind Tulaskar
Nitin Jadhav
Parag Ajgaonkar
Satpal Singh
Mohan Shetty
Suhas Gawas
R. R. Shinde
Ezil
Dilip Gujar